Cestovní doklady

Potřebuji pro cestu do Turecka vízum?

Čeští občané nepotřebují pro svou cestu do Turecké republiky vízum, jestliže délka pobytu nepřesáhne 90 dnů a cestují pouze za účelem turistiky.

Cestovní doklad musí být platný ještě minimálně 90 dnů po ukončení pobytu.

Vízová povinnost se vztahuje pouze na občany ČR, kteří cestují do Turecka za jiným účelem, než za účelem turistiky.

Povinnosti při cestě autem

Turecké celní orgány na hraničním přechodu zapíší motorové vozidlo do pasu majitele vozu nebo osoby oprávněné řídit vozidlo. Pokud však vozidlo řídí jiná osoba než jeho majitel zapsaný v technickém průkazu, je taková osoba povinna celním orgánům předložit plnou moc, opravňující takovou osobu vozidlo řídit a která musí být majitelem vozidla podepsána. Do cestovního dokladu je celními orgány rovněž vyznačena lhůta (maximálně 180 dnů), ve které má být motorové vozidlo vyvezeno zpět z tureckého území.

Více informací naleznete na Ministerstrva zahraničních věcí ČR.

Celní a devizové předpisy

Při vstupu na území Turecké republiky, mohou být celními orgány při celním odbavení vyznačeny všechny cennější předměty (notebooky, fotoaparáty, kamery atd.).

Osoby cestující do Turecka ze země EU nebo cestující z Turecka do země EU mohou dovést nebo vyvést v hotovosti maximálně 10 000 EUR či jeho ekvivalentu.

Bezcelní dovoz

Zboží je obecně osvobozeno od cla, pokud jeho celková hodnota nepřekračuje více jak 300 EUR. U osob mladších 15 let, je stanovena horní hranice na 145 EUR.

Bezcelně lze dovést maximálně 200 ks cigaret, 50 ks cigár, 10 ks doutníků, 200 g cigaretového tabáku s 200 ks cigaretových a papírků, 1 kg kávy, 1 kg instantní kávy, 500 g čaje, 1 kg cukrovinek, 1 kg čokolády, 1 láhev alkov holického nápoje o obsahu 100 cl nebo 2 láhve alkoholických nápojů o obsahu 75 cl, 5 balení parfému nebo toaletní vody anebo vody po holení, jejichž obsah nesím být více jak 120 ml.
Léky, léčiva a zdravotní potřeby je dovolené dovést bezcelně jen pro osobní potřebu.

Zakázaný dovoz

Do Turecka je zakázán dovoz drog a jiných omamných či psychotropních látek, jakož i obchodování s nimi či jejich spotřeba a výroba. Taková jednání jsou postihována tresty odnětí svobody (již za 1 gram), v rozmezí od 10 do 20 let a vysokého peněžitého trestu. Bez zvláštního povolení nesmějí být do země dovezeny zbraně a ostré náboje.

Zakázán je i dovoz starožitných předmětů, starších 100 let. Vývoz starších cenných předmětů podléhá povolení Generálního ředitelství pro správu muzeí. Při vývozu nově vyrobeného koberce ze země je vyžadován doklad o jeho koupi.

Cestovní doklady

Čeští občané mohou do Turecké republiky cestovat na základě platného cestovního dokladu, jehož platnost přesahuje minimálně o 3 měsíce dobu předpokládaného pobytu nebo dobu platnosti uděleného víza. Čeští občané cestující do Turecka motorovým vozidlem jsou povinni předložit technický průkaz vozidla, Mezinárodní řidičský průkaz, doklad o zaplacení povinného ručení pro zahraničí – zelenou kartu. (Pojištění lze případně uzavřít i na tureckých hranicích).

Jaký je váš názor?